Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Услугата е предназначена за фирми, физически лица, земеделски производители и свободни професии които веднъж годишно се нуждаят от цялостна обработка на документите и включва:

осчетоводяване на всички предадени първични и вторични документи;

изготвяне на Оборотна ведомост, Главна книга, систематични и хронологични счетоводни регистри;

изчисляване на дължимите данъци и осигуровки и изготвяне на платежни документи за тях;

изготвяне и подаване на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и приложения, съгласно счетоводното законодателство;

изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация;

изготвяне и подаване на статистически форми.