ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Всеки бизнес, малък или голям има персонал и независимо от броя му дейностите са много.
Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал. Това ще Ви позволи да се съсредоточите върху Вашия бизнес и изпълнение на стратегическите Ви цели. Това не само ще Ви улесни, но и ще Ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на Вашите служители.

Личен състав

Отдел “Личен състав” е отговорен за процесите, свързани с персонала – от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на Вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

участие и компетентна консултация при подбор на персонал и съдействие при освобождаването му;

изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;

регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) – по електронен път;

изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;

поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;

изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;

изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;

изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и др.);

Труд и работна заплата

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Това включва:

обработка на променливата месечна ТРЗ информация – допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. – това става по утвърден присъствен график;

отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера – промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;

организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.