Регистрация и дерегистрация на фирми

Регистрация и дерегистрация на фирми

Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност.
При нас Вие ще получите професионална консултация при избор на типа на фирмата от гледна точка на данъчно и осигурително законодателство, съобразена с Вашите нужди и идеи за бизнес.
Според предпочитанията и възможностите на клиента, извършваме пълната процедура или предоставяме квалифицирано съдействие при при следните случай:

1. Първоначална регистрация на фирма:

Помощ при определяне на параметрите на дружеството при първоначална регистрация. Правилното решение зависи от отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми, под които може да се регистрира фирмата и да извършва своята дейност (ЕТ, ООД, ЕООД и други);

Подготовка на необходимата учредителна, организационна и търговска документация;

Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър.

2. Промени на обстоятелствата

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

Промяна на наименованието;

Промяна на седалище и адрес на управление;

Промяна на собствеността – приемане на нов съдружник, изключване на съдружник;

Промяна на управителя;

Промяна на капитала – увеличение, намаление;

Промяна в разпределението на дружествените дялове;

Вписване на други обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял;

Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;

Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на предприятие и други.

3. Публикуване на Годишни финансови отчети

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и да го представи за публикуване в Търговския регистър не по-късно от края на юни. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции.

4. Прекратяване и заличаване на фирми

Счетоводна кантора Аксиом ЕООД осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.