КАКВА Е ЦЕНАТА ?

Цени

Ценовата политика на Аксиом ЕООД е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности, цели и възможности. Стараем се да осигурим на нашите клиенти качествени услуги на приемливи цени. За да изготвим за Вас ценово предложение за абонаментно счетоводно обслужване е необходимо да се запознаем с изискванията Ви, документооборота, броя на персонала, дейността на фирмата и др. информация, касаеща спецификата на дейност.
Ние разчитаме на гъвкав подход в работата си с нашите клиенти и в този смисъл, когато определяме цената, имаме предвид от една страна извършвания обем работа, средномесечния документооборот, броя обекти, касови апарати, позиции материални запаси, броя осигурени лица, обхвата на допълнително предоставените услуги, освен счетоводните записвания.
Пакетната цена е обвързана и с минималната работна заплата за страната.
Ние осъзнаваме сложната икономическа среда, поради което и при договаряне цената на абонамента се стараем да понесем значителен дял от цената на услугата, особено когато клиентът е със стартиращ бизнес.