Данъчни консултации

Данъчни консултации

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на Вашия бизнес данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.
Ние ще Ви консултираме за правилния подход за управление на данъчния риск и ще Ви помогнем при тълкуването на българското данъчно законодателство при взаимоотношенията Ви с данъчната администрация в България с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса Ви чрез:

консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица;

консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;

представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация.