Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

Динамиката на бизнеса изисква предлагането на пълно счетоводно обслужване на фирмата Ви и ние я предлагаме като се стремим към индивидуалният подход към всеки клиент. При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства. Вашите разходи ще се намалят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Това ще Ви спести издръжката на работните места, заплати, осигуровки, специализиран счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер, както и абонаментни такси за актуализация му. Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.
Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

Счетоводство

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;

Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;

Обработка и осчетоводяване на първичните документи;

Възможност за издаване на фактури от името на клиента;

Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;

Обработване на касовите и банкови разплащания;

Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;

Обработка на данните със счетоводен продукт;

Класифициране на дълготрайните активи и състявяне на амортизационни планове;

Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път с електронен подпис;

Отчитане на материалните запаси;

Следене на складова наличност;

Консултации по счетоводни въпроси;

Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;

Съставяне на годишни счетоводни отчети;

Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване;

Подреждане и архивиране на видовете документи;

При необходимост оказваме съдействие за инвентаризаций.

Личен състав и ТРЗ

Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и прекратяване на трудови правоотношения;

Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;

Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица, информация за дължимите осигуровки, както и подаването им по електронен път към НАП;

Изготвяне на граждански договори и изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;

Създаване на платежни нареждания за задълженията към НАП и доставчици и трети лица;

Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;

Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала;

Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството;

Издаване и заверка на осигурителни книжки на собствениците на дружеството;

Издаване на УП-2 и УП-3 на персонала;

Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси;

Представляване на дружеството Ви пред Инспекцията по труда и оказване на съдействие пред Служба трудова медицина.

Данъци

Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;

Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;

Попълване и подаване на данъчни декларации;

Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;

Определяне размера на данъците към наемодателите и изготвяне на всички документи;

Данъчни консултации.

Годишно приключване

Съставяне на годишен финансов отчет по всички необходими приложения;

Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;

Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път или на място в НАП;

Обявяване на годишни отчети в Търгоския регистър.