Телефон: +359 887 980 879 | E-mail: office@axiom-bg.com

Счетоводна кантора счетоводна кантора

Годишно счетоводно приключване

Услугата е предназначена за фирми, физически лица, земеделски производители и свободни професии които веднъж годишно се нуждаят от цялостна обработка на документите и включва:

  • осчетоводяване на всички предадени първични и вторични документи;
  • изготвяне на Оборотна ведомост, Главна книга, систематични и хронологични счетоводни регистри;
  • изчисляване на дължимите данъци и осигуровки и изготвяне на платежни документи за тях;
  • изготвяне и подаване на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и приложения, съгласно счетоводното законодателство;
  • изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация;
  • изготвяне и подаване на статистически форми.

Ако Вие имате сключен договор за абонаментно обслужване, всички тези дейности, касаещи Годишно счетоводно приключване са включени в пакета услуги.

Go to top of page