Телефон: +359 887 980 879 | E-mail: office@axiom-bg.com

Счетоводна кантора счетоводна кантора

Регистрация и дерегистрация на фирми

Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност.
При нас Вие ще получите професионална консултация при избор на типа на фирмата от гледна точка на данъчно и осигурително законодателство, съобразена с Вашите нужди и идеи за бизнес.
Според предпочитанията и възможностите на клиента, извършваме пълната процедура или предоставяме квалифицирано съдействие при при следните случай:

1. Първоначална регистрация на фирма:
 • Помощ при определяне на параметрите на дружеството при първоначална регистрация. Правилното решение зависи от отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми, под които може да се регистрира фирмата и да извършва своята дейност (ЕТ, ООД, ЕООД и други);
 • Подготовка на необходимата учредителна, организационна и търговска документация;
 • Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър.
2. Промени на обстоятелствата

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

 • Промяна на наименованието;
 • Промяна на седалище и адрес на управление;
 • Промяна на собствеността - приемане на нов съдружник, изключване на съдружник;
 • Промяна на управителя;
 • Промяна на капитала - увеличение, намаление;
 • Промяна в разпределението на дружествените дялове;
 • Вписване на други обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял;
 • Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;
 • Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на предприятие и други.
3. Публикуване на Годишни финансови отчети

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и да го представи за публикуване в Търговския регистър не по-късно от края на юни. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции.

4. Прекратяване и заличаване на фирми

Счетоводна кантора Аксиом ЕООД осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.

Go to top of page